shallow%20photography%20of%20leaves_edit

Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług dietetycznych

 

Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.dietetyk.tv/sklep  i https://www.dietetyk.tv/wizyty prowadzonego przez Dietetyk Joanna Marciszewska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oficerskiej 11/32 53-331 NIP 8992687919

Kontakt ze Sklepem

 •   Adres Sprzedawcy: Oficerska 11/32 53-331 Wrocław

 •   Adres e-mail Sprzedawcy: dietetyk.tv@gmail.com..

 •   Numer telefonu Sprzedawcy: +48 881 342 584

 

 

§ 1 Definicje

 1. Administrator – Joanna Marciszewska prowadząca/y działalność gospodarczą pod nazwą ietetyk Joanna Marciszewska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oficerskiej 11/32 53-331, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8992687919.

 2. Dietetyk –  Joanna Marciszewska udzielająca/y usługi dietetyczne za pośrednictwem Sklepu, zwana/y inaczej Sprzedającym

 3. - sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.dietetyk.tv/sklep  i https://www.dietetyk.tv/wizyty

 4. – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.

 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą w ramach Sklepu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG;

 7. – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego;

 8. Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

 9. – umowa zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na produkty i usługi świadczone przez Sklep.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego sprzedaż usług drogą elektroniczną oraz produktów cyfrowych wymienionych w § 3 Regulaminu.

 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internet;

 • standardowy system operacyjny;

 • standardowa przeglądarka internetowa;

 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

 2. jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

 

§ 3 Produkty i usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca w ramach Sklepu oferuje:

 • ebooki o tematyce dietetycznej;

 • indywidualny jadłospis – obejmujący wizytę online (wraz z przeprowadzeniem wywiadu żywieniowego) oraz produkt elektroniczny dostosowany do indywidualnych potrzeb Kupującego zawierający określoną dzienną wartość kaloryczną obejmującą listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków.

 • Webinary – obejmujące dostęp (link) do grupowego spotkania online, podczas którego Dietetyk omawia temat przedstawiony w opisie produktu.

 • Dostępy do nagrań z webinarów – obejmujące dostęp (link) do nagrania z webinaru prowadzonego przez Dietetyka w przeszłości,

 • gotowy jadłospis – produkt elektroniczny niedostosowany indywidualnie, zawierający określoną dzienną wartość kaloryczną, obejmujący listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków;

 1. Zakupy w Sklepie można dokonywać bez konieczności rejestracji konta. Niezbędne jest jednak podanie danych osobowych identyfikujących Kupującego koniecznych do realizacji zamówienia – adres mailowy. Osoby, które wyrażą na drodze zamówienia w polu „Uwagi do zamówienia” chęć otrzymania faktury zobowiązane są do podania danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury.

 2. W przypadku zakupu indywidualnego jadłospisu:

 • Konsultacje z Dietetykiem odbywają się online (serwis https://whereby.com/ lub rozmowa telefoniczna) o wyznaczonej godzinie ustalonej uprzednio z Kupującym;

 • Brak kontaktu Kupującego w ciągu 24 h od godziny umówionej konsultacji online skutkuje brakiem zwrotu opłaty oraz uznaje się, iż usługa została wykonana w całości. Istnieje możliwość przesunięcia terminu konsultacji online na inny dogodny dla obydwu stron termin;

 • Po konsultacji online, w terminie do 7 dni roboczych Dietetyk przesyła na adres mailowy Kupującego ułożony indywidualny jadłospis (PDF) i zalecenia co do stosowania planu żywieniowego.

 • W cenie zakupu możliwe są 2 poprawki w danym planie żywieniowym.

 

§ 4 Zasady składania zamówienia

 1. W celu zakupu w Sklepie, Kupujący musi podjąć następujące kroki: dodać produkt lub usługę do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoważny)

 2. Następnie po akceptacji regulaminu (zaznaczenie checkboxa) oraz kliknięciu w przycisk „Zamawiam” i następnie po wybraniu metody płatności (tPay lub PayPay) i przyciśnięciu „Przejdź do płatności” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkt lub usługę lub dokonuje płatności na konto wskazane przez Sprzedającego

 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowa o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mailowy podany w formularzu zamówienia.

 4. Ceny podane w Sklepie są cenami wbrutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).

 5. Każdy zakup dokumentowany jest paragonem lub fakturą.

   

§ 5 Zasady płatności i dostawy

 1. Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności:

 • Przelew tradycyjny na rachunek Sprzedawcy: 06 1140 2004 0000 3202 7925 1323

 • Przelew online lub kartą kredytową za pośrednictwem

 1. W przypadku przelewu tradycyjnego, wpłatę należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 2 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.

 2. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.

 3. Dostawa kupionego produktu cyfrowego następuje na adres mailowy Kupującego wskazany w procesie składania zamówienia.

 4. W przypadku zakupu produktów cyfrowych (ebooki, gotowe jadłospisy, nagrania z webinarów) Konsument wyraża zgodę na dostarczenie produktu cyfrowego i tym samym spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje brakiem możliwości odstąpienia od Umowy.

 

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt lub usługę wolną od wad.

 2. Jeżeli zakupiony produkt lub usługa posiada wadę fizyczną lub prawną, Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji (rękojmia za wady).

 3. Reklamacje można składać pisemnie, drogą elektroniczną na adres mailowy Poradni lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.

 4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie, numer rachunku bankowego Kupującego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sklep zwróci poniesione przez Kupującego koszty.

 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, Sklep wystąpi do Kupującego o jej uzupełnienie.

 

§ 7  Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem lub Klientem przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej drogą elektroniczną bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór dostępny jest jako załącznik do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.

 3. Bieg terminu dla skutecznego złożenia odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy zawartej na odległość, tj. od momentu zawarcia umowy określonej w § 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4. Skutkiem odstąpienia od Umowy jest:

 • uznanie jej za niezawartą;

 • Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Klienta przedsiębiorcy na prawach konsumenta - płatności;

 • zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodziła się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z dodatkowymi kosztami.

 1. Odstąpienie od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem jest jadłospis przygotowany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie produktu cyfrowego, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 8 Prawa autorskie

 1. Materiał udostępniany w Sklepie, gotowych oraz indywidualnie sporządzonych jadłospisów, jak również wygląd i treści publikowane na nim stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Kupujący może korzystać z zakupionych usług i produktów wyłącznie na użytek własny (prywatny) związany bezpośrednio z celem dla jakiego dokonał zakupu.

 3. Kupujący nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, w tym gotowych i indywidualnych jadłospisów lub zaleceń dietetycznych bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

 

§ 9 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.dietetyk.tv/polityka-prywatnosci

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;

 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można znaleźć na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl

 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy na usługi dietetyczne zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmiany warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca informuje na stronie Sklepu na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

 3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub uznane zostały za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce niedozwolonych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy.

 4. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

 5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego prawa Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2021 roku.